اطلاعیه اولین لیست ثبت خروج از کشور

فایل اولین لیست اسامی دانشجویانی که مجوز خروج از کشور آنان در سازمان نظام وظیفه ثبت گردیده است.
در صورتیکه نامبردگان فاقد گذرنامه هستند، هرچه سریعتر به دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه نمایند.

شایان ذکر است این اولین لیست خروج از کشور می باشد و لیست های بعدی نیز پس از ثبت خروج منتشر خواهد شد.

لذا دانشجویان اگر اسم خود را در این لیست نیافتند نگران نباشند

فایل لیست خروج از کشور